Application Programming Interface (API)
Een middel waarmee computerprogramma's duidelijk maken hoe ze kunnen samenwerken met de buitenwereld.

A&O fondsen
Arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds, fonds waarin werkgevers in een bepaalde branche zich verenigen om ontwikkeling van medewerkers op te pakken.

Arbeidsmarktregio
Nederland is opgedeeld in 35 arbeidsmarktregio's, van waaruit UWV en gemeenten dienstverlening aan de klant vormgeven. Klik hier voor een lijstje: http://www.samenvoordeklant.nl/arbeidsmarktregios.

Assessments
Een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken.

Blended learning
Combinatie van online leren en contactonderwijs.

Branchestandaard
Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Deze standaarden zijn door een branche ontwikkeld en inhoudelijk anders dan de standaarden die gelden voor het mbo (Crebo) of hbo (Croho).

Broker
Tussenpersoon die op commissiebasis werkt en handelt.

Capaciteiten
Vermogen tot opslaan of vermogen tot verwerken.

Carrièrewaarden
Gelijk aan drijfveren, persoonlijke kenmerken die maken dat bepaald werk als motiverend wordt ervaren.

Coaching
De vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Communicatie-stijlen
Typeert de manier van communiceren van kandidaten.

Competenties
Een ontwikkelbaar vermogen van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen.

Denkstijlen
Denkstijlen typeren de manier van denken van kandidaten.

Drie-offertevergelijking
Vergelijking van drie offertes op basis van vastgestelde criteria om tot de economisch meest gunstige aanbieding te komen.

Drijfveren
Gelijk aan carrièrewaarden, persoonlijke kenmerken die maken dat bepaald werk als motiverend wordt ervaren.

Duurzame inzetbaarheid
Talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de toekomst.

E-assessments
Digitaal assessment (link naar assessment)

ECVET
Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. ECVET werkt met learning outcomes, die uitgesplitst worden op kennis, vaardigheden en competenties (knowledge, skills en competences) en groepeert deze in units of modules.

E-learning
Verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie).

Employability  
De optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden

ePortfolio
Een digitaal dossier waarin de medewerker/cliënt relevante loopbaaninformatie, zoals opleidingen/diploma’s, werkervaring, nevenactiviteiten en loopbaanwensen verzamelt.

Ervaringsprofiel (EVP)
Een vereenvoudigde versie van het Ervaringscertificaat. Een Ervaringsprofiel bevat net als een Ervaringscertificaat een beschrijving van uw kennis, vaardigheden en ervaring. In een Ervaringsprofiel worden uw competenties echter niet beoordeeld door een vakinhoudelijke deskundige.

Europees Sociaal Fonds (ESF)
Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

EVC Dienstencentrum
EVC Dienstencentrum is opgericht op initiatief van onafhankelijk scholingsmakelaar RBO. EVC Dienstencentrum biedt een complete dienstverlening op het gebied van EVC.

Ervaringscertificaat (EVC)
Een Ervaringscertificaat is een officieel bewijs van kennis en vakmanschap. Het wordt verkregen door een portfolio te maken en een assessment af te leggen met behulp van een begeleider. Met het certificaat kan een diploma of vrijstellingen voor een opleiding aangevraagd worden.

Examencommissie
Een onafhankelijk, wettelijk orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

Individueel ontwikkelingsplan
Zie Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Inkoop scholing
RBO koopt namens de opdrachtgever de scholing in.

Intelligentie
Het vermogen om werk- en leertaken uit te voeren die denkkracht vragen om tot een goede oplossing of resultaat te komen.

Learning Management Systeem (LMS)
Een software applicatie voor de administratie, documentatie , tracking, rapportage en de levering van e-learning opleidingen of trainingen.

Leerwerktraject
Een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland en een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) van het Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Leiderschapskwaliteiten
Leiderschapskwaliteiten zijn de vaardigheden, het gereedschap, het vermogen en gedrag noodzakelijk om anderen succesvol te motiveren en sturen.

Leven Lang Leren
Een thema dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid van de Rijksoverheid. Door middel van beleid wil de overheid volwassen stimuleren om te blijven studeren. Het beleid richt zich op scholing van zowel werklozen als volwassenen met een baan.

Loopbaaninstrumenten
Met loopbaaninstrumenten kun je inzicht krijgen in jezelf, verder werken aan je loopbaan of carriere. Bijvoorbeeld door een EVC-traject, Persoonlijkheidstest, Capaciteitentest, Beroepskeuzetest of Scholingsadviesgesprek.

Loopbaanscan
Integraal testprogramma welke bedoeld is voor loopbaanadvies. Het biedt inzicht in de belangrijke vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.

Managementrapportages
Rapportage van de resultaten op basis van vooraf vastgestelde criteria.

Mbo- of hbo-standaard          
Formele opleidingsstandaard die erkenning geeft op mbo- of hbo-niveau.

Arbeidsmobiliteit
De mate waarin mensen zich kunnen bewegen op de arbeidsmarkt.

Motivatie
Wens om iets dat je wilt ook werkelijk te doen.

Niveaubepalingsonderzoek
Het testen van iemand zijn denkvermogen en de resultaten vergelijken met een referentiegroep.

NTA 2035
Het uitwisselen van e-portfolio's volgens vaste afspraken.

Numerieke capaciteiten
Vermogen tot het oplossen van numerieke vraagstukken.

O&O fondsen
Opleidings & Ontwikkelingsfondsen

Onderwijsinstelling
De instelling die op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van (beroeps)opleidingen en waarvan het bevoegd gezag de deelnemers de gelegenheid geeft een examen af te leggen.

Online opleidingsportal
Een online platform waar men passende trainingen en opleidingen kan zoeken en boeken.

Opleidingsbeleid
Door een organisatie vastgesteld beleid betreffende de opleidingen van medewerkers.

Outplacement
Begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Outsourcen/ Outsourcing
Overdragen van bedrijfsprocessen die niet tot de core-business behoren.

Outsourcingspartner
Partner aan wie interne bedrijfsprocessen zijn overgedragen.

Particuliere onderwijsinstelling
Onderwijsinstelling die niet vanuit de overheid wordt gefinancierd.

Personeelsbeleid
Personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid, namelijk het deel dat direct betrekking heeft op het personeel. Personeelsbeleid is het geheel van maatregelen gericht op arbeid dat helpt de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken.

Persoonlijk ontwikkelplan
Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Jij zorgt voor je eigen leerproces, de werkgever faciliteert met tijd en geld. Om een POP op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je toekomst.

Persoonlijk scholingsbudget
Individueel budget om te werken aan de eigen ontwikkeling.

Persoonlijkheid
De manier waarop iemand in elkaar zit.

Persoonlijkheidseigenschappen
Een verzameling eigenschappen die horen bij jou als persoon. Het zijn stabiele eigenschappen, dus je kunt ze niet zomaar veranderen. Ze zitten in je innerlijk.

Perspectief
Het relatiemagazine van RBO.

Regionale arbeidsmarktinitiatieven
Maatregelen om de regionale arbeidsmarkt te verbeteren.

Reguliere onderwijsinstelling
Onderwijsinstelling die vanuit de overheid wordt gefinancierd.

Scholingsadviesgesprek
In een scholingsadviesgesprek brengt een RBO-adviseur samen met een medewerker in kaart of scholing zinvol of noodzakelijk is en zo ja, welke scholing geschikt is.

Scholingsbehoefte
Collectieve opleidings-/scholingsbehoefte betreft de gezamenlijke opleidingsbehoeften van iedereen in het bedrijf of van groepen van medewerkers. Deze behoeften ontstaan als gevolg van veranderingen in de markt, in de klantenkring, in de wetgeving, in de technologie, enzovoort. Individuele opleidingsbehoefte betreft de behoefte  van een individu of noodzaak binnen een organisatie om een individu bij te scholen.

Sectorplannen
Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio hebben gezamenlijk sectorplannen opgesteld met als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren. Deze sociale partners dragen in het sectorplan arbeidsmarktmaatregelen aan waarvoor zij cofinanciering van het rijk hebben gevraagd.

Subsidieregeling Praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Talent-development assessment
Assessment om dieper en breder inzicht in kwaliteiten en ontwikkelpotentieel van talent te verkrijgen.

Testprogramma
Combinatie van meerdere testen.

Vaardigheden
Het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem op te lossen.

Vakinhoudelijke assessor
Beoordelaar met kennis van de beroepsinhoud.

Verbale capaciteiten
Vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren.

Vitaliteit
Gezonde fysieke en mentale gesteldheid.

Vitaliteitscheck
De Vitaliteitscheck is een vragenlijst die op beknopte wijze aangeeft hoe het vitaliteitsniveau van de ondervraagde is, onderverdeeld naar fysieke vitaliteit, mentale vitaliteit en gewoonten.

Voortgangsbewaking
Bewaking van de voortgang van het scholingstraject.

Wet Werk en Zekerheid
Het doel van de Wet werk en zekerheid is om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesproken om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Op basis van dit akkoord is de Wet werk en zekerheid (Wwz) uitgewerkt.

Wettelijke erkende standaarden voor mbo, hbo of wo      
Opleidinsgstandaarden die zijn erkend door de overheid.

Wettelijke scholingsplicht
Vanaf 1 juli 2015 is de scholingsplicht voor werkgevers expliciet vastgelegd in de wet. De wet bepaalt vanaf 1 juli 2015 expliciet dat de werkgever verplicht is de werknemer opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn of haar functie. Daarnaast bepaalt de wet in hoeverre de werkgever verplicht is om zorg te dragen voor een betere inzetbaarheid van de werknemer binnen de onderneming van de werkgever.