SAMENSTELLING EN FUNCTIEPROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

RBO (Realiseert Beroepsgerichte Ontwikkeling)

Stichting RBO Groningen houdt zich al dertig jaar bezig met vraagstukken rondom een Leven Lang Leren. De laatste jaren heeft RBO zich getransformeerd naar een landelijk werkend strategisch HRD adviesbureau. RBO adviseert organisaties hoe ze het talent in hun organisatie optimaal kunnen inzetten om organisatiedoelen te bereiken, nu en in de toekomst.
RBO helpt gemeenten om hun werkzoekenden te ontwikkelen richting kansrijke beroepen en sectoren.
Wij geloven dat inzet op talentmanagement en duurzame inzetbaarheid organisaties perspectief biedt op gemotiveerd en betrokken personeel.

ALGEMEEN

De taken en bevoegdheden van de Raad zijn in de wet en de statuten van RBO vastgesteld. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde, houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen RBO en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak). Het betreft hier o.a. de weerbaarheid van het vermogen (de financiële continuïteit), de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit), het maatschappelijk presteren, de governance structuur, een aantal gedragsaspecten (integriteit) en het functioneren van de directie.

Met ingang van 1 januari 2019 zoekt de Raad van Toezicht van RBO een nieuwe voorzitter.

SAMENSTELLING


De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter die door de leden van de Raad uit hun midden wordt benoemd. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor een volgende zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden en eigenschappen én een evenwichtige spreiding van de maatschappelijke focus waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat de Raad van Toezicht een afspiegeling moet vormen van de samenleving.

ALGEMENE EISEN

Voor RBO is het van belang dat de Raad van Toezicht een college van deskundigen is, waarbij de personele samenstelling voldoende waarborgen biedt voor een goede collegiale samenwerking.

Van elk lid van de Raad wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

 • affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van RBO;
 • een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
 • een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
 • inzicht in bestuurlijke processen;
 • inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken en het stellen van een continuïteitsdoelstelling aan een organisatie;
 • het vermogen een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de bestuurder de juiste vragen te stellen;
 • het vermogen binnen de raad in teamverband te werken;
 • een relevant netwerk in het werkgebied van de organisatie;
 • het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • integriteit.


Leden worden geacht onafhankelijk en onpartijdig te zijn ten opzichte van elkaar en de directie. Leden handelen integer, discreet en zonder last of ruggespraak. Het lidmaatschap vraagt van de toezichthouder de bereidheid voldoende tijd vrij te maken voor uitoefening van de functie. De Raad moet niet alleen zijn voorzien van alle benodigde deskundigheid en ervaring, hij moet ook zodanig zijn samengesteld dat hij als team functioneert.

PROFIEL VOORZITTER


Heeft inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functies van de Raad van Toezicht;

 • Bezit ruime ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies;
 • Heeft de ervaring, de autoriteit en het natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie te vervullen;
 • Kan een verbindende rol vervullen
 • Heeft de visie, deskundigheid en persoonlijkheid om de menings- en besluitvorming door de Raad van Toezicht op een goede manier te leiden;
 • Heeft een collegiale, bindende en structurerende wijze van leidinggeven;
 • Bezit het vermogen om de Raad van Toezicht als team te laten functioneren;
 • Bewaakt de kwaliteit van het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel maar ook van de individuele leden;
 • Kan het zelfevaluatieproces van de Raad van Toezicht goed leiden en de Raad van Toezicht laten groeien in professionaliteit;
 • Draagt zorg voor het onderhouden van de contacten met de Personeelsvertegenwoordiging;


Belangstellenden wordt verzocht kennis te nemen van bovenstaande profielschets en zich aansluitend en voor 15 november 2018 schriftelijk te wenden tot de huidige voorzitter, de heer Martin Sitalsing, p/a RBO, Rozenburglaan 3, 9700 AJ Groningen.