Samen met de Koninklijke Landmacht en softwarepartner Paragin voert RBO momenteel een pilot uit, gericht op de omzetting van militaire naar civiele ePortfolio’s. Honderd toekomstige ex-militairen nemen hieraan deel. Jaarlijks stromen 1500 tot 1600 militairen en burgers uit. Zij vervolgen hun loopbaan in de burgermaatschappij of gaan met functioneel leeftijdsontslag. De directie Personeel & Organisatie van de Landmacht biedt hen intensieve begeleiding in de vorm van loopbaanoriëntatie, scholing en bemiddeling.

Hoe kan de waarde van militaire competenties en kwalificaties voor de civiele arbeidsmarkt zichtbaar worden gemaakt?

Doel van de pilot is om te onderzoeken welke meerwaarde een op maat gesneden ePortfolio-tool daar voor de uitstromers aan kan toevoegen. Namens de Landmacht wordt de pilot begeleid door Senior Stafofficier Personeel & Organisatie luitenant-kolonel Kelvin de Richemont.

De Koninklijke Landmacht werkt sinds 2004 met een militair ePortfolio. Waarom is het belangrijk dat de civiele waarde daarvan beter zichtbaar wordt gemaakt?

Kelvin de Richemont: “Er zijn twee aanleidingen voor het verbeteren van ons huidige instrumentarium. In de eerste plaats is het ePortfolio waar we nu mee werken een standaardonderdeel van ons P&O-softwarepakket. Het is een eenvoudige database die eigenlijk alleen geschikt is voor het verzamelen van gegevens over functies die men heeft vervuld. De mogelijkheden voor bewerken en veranderen zijn beperkt, de ondersteunende waarde is gering. Tien jaar geleden was het ePortfolio natuurlijk nog geen gemeengoed in de P&O-wereld. Wij verwachten dat het systeem op basis van de huidige functionaliteit en flexibiliteit wel substantieel kan bijdragen aan de in-, door- en uitstroombewegingen binnen onze organisatie en de ambities van onze medewerkers. De pilot zal het uitwijzen. In de tweede plaats is het militair ePortfolio te intern gericht. Van opleidingen, kwalificaties en competenties komt vooral de waarde voor de Landmacht zelf erin tot uitdrukking, veelal in militaire termen. Voor werkgevers in de burgermaatschappij is het onvoldoende duidelijk welk gewicht zij daaraan mogen toekennen. Wat betekent het dat een militair bijvoorbeeld chauffeur YA4440 is?”

Wat is de reden van de jaarlijkse uitstroom van militairen?

“Jaarlijks stromen er ongeveer evenveel mensen uit als in bij de Landmacht. Instromers zijn relatief jong en voor de meeste van hen geldt dat zij een zware taak te vervullen krijgen. Er wordt een groot beroep gedaan op hun fysieke en psychische kracht. Tot een bepaalde leeftijd is dat goed vol te houden, maar tegen hun dertigste wordt het tijd om naar ander werk uit te kijken. Voor een beperkt aantal militairen is het weggelegd om binnen Defensie carrière te maken, maar de meeste militairen zullen hun weg in de burgermaatschappij moeten vervolgen. Al twee jaar voor een militair uitstroomt, wordt een begeleidingstraject in gang gezet. Defensie investeert veel in loopbaanbegeleiding.”

Waar zien we de uitgestroomde militairen zoal terug?

“Soms op de meest verrassende plekken: bonbonmaker, fietsenhandelaar in Zweden, dealer van Harley Davidson, DJ. Het sterkst vertegenwoordigd zijn logistiek en transport, beveiliging, jeugdwerk, ambulancedienst, offshore en politie. Bewegingen in omgekeerde richting vinden trouwens ook veel plaats. Veel mensen die belangstelling hebben voor een functie bij de Landmacht, zijn werkzaam binnen een van deze sectoren. Er is sprake van wederkerigheid.”

Wat heeft een ex-militair de ‘gewone’ arbeidsmarkt bij uitstek te bieden?

“Veel. Bij de landmacht worden hoge eisen aan je gesteld. Je wordt over de hele wereld uitgezonden, in uiteenlopende omstandigheden, in wisselende verbanden. Er wordt een groot beroep gedaan op je professionaliteit, fysieke kracht, uithoudingsvermogen, mentale weerstand en aanpassingsvermogen. Militairen werken altijd in teamverband en zijn enorm loyaal. Zij laten zich typeren als zelfstandig, actief, creatief, verantwoordelijk en ethisch bewust. Op YouTube is een filmpje van ruim twee minuten te vinden, waarin de ziel van de landmachtmilitair krachtig wordt verbeeld en geformuleerd: ‘Credo van de Landmacht’. Iedereen die dat ziet, moet zich wel afvragen: Wie wil er nu geen oud-militair binnen zijn gelederen? ”

Komen deze eigenschappen in het ePortfolio dat jullie met RBO en Paragin ontwikkelen tot uitdrukking?

“Dat is een van de belangrijkste doelen. Er kunnen bijvoorbeeld filmpjes worden geplaatst waar leidinggevenden en collega’s vertellen over hun ervaringen met jou. Je kunt je kwaliteiten illustreren met voorbeelden uit de praktijk. Het militair ePortfolio biedt deze mogelijkheden niet tot nauwelijks.”

Wat zijn andere voorwaarden die jullie in deze pilot aan het ePortfolio stellen?

“Het ePortfolio moet militairen ondersteunen bij het maken van een passende beroepskeuze. Militairen kunnen soms geschikt blijken voor beroepen waar zij zelf niet aan hadden gedacht. Wij vinden het belangrijk dat het ePortfolio dergelijke opties zichtbaar maakt. Daarnaast moet duidelijk worden hoe ambities zich verhouden tot huidige kwalificaties en opleidingsniveau: welke ontwikkelingsbehoefte is er?”

Aan de pilot nemen honderd militairen deel. Waar zijn zij op geselecteerd?

“Wij kennen een personeelsopbouw in drie categorieën: manschappen, onderofficieren en officieren. Deze categorieën zijn alledrie vertegenwoordigd in de pilot. Het gaat om mensen in uitvoerende en leidinggevende functies die op korte of iets langere termijn uitstromen. Zo waarborgen we dat de pilot een representatief beeld geeft van de toepassingsmogelijkheden en de meerwaarde voor organisatie, individu en potentiële werkgever. Doordat wij veelvuldig een terugkoppeling vragen van de deelnemers en hun loopbaanbegeleiders, kunnen wij het systeem al tijdens de pilotfase aanpassen en verbeteren. Wat we onderweg leren, voeren we onmiddellijk door. Om die reden hebben we de pilot met een paar maanden verlengd. Voor we gaan evalueren, moet het systeem zo volledig mogelijk zijn getest en ingericht.”

Waarom hebt u voor samenwerking met RBO en Paragin gekozen?

“Ik ken de mensen van RBO sinds 2007, uit de tijd dat ik op de kazerne in Havelte werkzaam was. Diverse malen heb ik met hen rond de tafel gezeten om na te denken over de arbeidsmobiliteit in de regio. Toen al was ik onder de indruk van de ideeën die zij naar voren brachten. Ik ben altijd op zoek naar partners die hetzelfde nastreven als ik en die mijn wensen weten te vertalen naar goede oplossingen. En dat is precies wat ik ervaar in deze pilot. Bij RBO en softwarepartner Paragin zitten gedreven mensen die hun opdracht uiterst serieus oppakken. Elke belofte wordt in daden omgezet. Daar hou ik van.”

Wat is de volgende stap na de pilot?

“Ik verwacht in februari, maart 2015 een eindrapportage te kunnen presenteren aan onze Directeur P&O. Dan wordt beoordeeld of de vraag van de Landmacht goed wordt afgedekt met wat we in de pilotfase hebben ontwikkeld. Het besluit van de directeur kan twee kanten opgaan: beëindiging van de pilot en geen verdere uitvoer of invoer dan wel verdere verdieping van de tool. De pilot is tot op heden in ieder geval goed verlopen en de deelnemers geven aan er veel baat bij te hebben. Zij ervaren veel steun. Als projectleider ben ik zeer tevreden over de interactie en de snelle reactietijd van RBO en Paragin. Ik ben blij deze beide partners in mijn netwerk te hebben.”

Tekst: Touché concept & copy
Foto: Koninklijke Landmacht