Met ingang van 1 juli 2015 rust op werkgevers een wettelijke plicht om werknemers scholing aan te bieden. Dat houdt in dat werkgevers de werknemer in staat moeten stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Deze scholingsplicht heeft eveneens betrekking op voortzetting van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of als de werknemer niet langer in staat is deze te vervullen.

Ook van belang in het kader van ontslag

De wettelijke scholingsplicht is eveneens van belang in het kader van ontslag. Per 1 juli 2015 mag de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer pas opzeggen als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing in een andere functie - al dan niet met behulp van scholing - niet mogelijk is. Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/kabinetsplannen-ontslagrecht-en-ontslagvergoeding. Bovendien mag de werkgever de werknemer niet ontslaan wegens disfunctioneren als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer.

Onze tips aan werkgevers

  • Reserveer een jaarlijks scholingsbudget.
  • Inventariseer de interne scholingsbehoeften, zo mogelijk op basis van functiebeschrijvingen.
  • Maak een inventarisatie van functiegericht scholingsaanbod.
  • Registreer gevolgde en bekostigde scholing en maak daar aantekening van in het personeelsdossier.
  • Leg een eventuele weigering door werknemers om scholing te volgen ook vast.

Voor ondersteuning bij deze werkzaamheden kunt u uiteraard een beroep op ons doen.