De samenwerking tussen OTIB en RBO ging een kleine tien jaar geleden van start met een EVC-pilot in Noord-Nederland. Inmiddels biedt RBO versterking bij diverse andere projecten van het fonds. “In de eerste plaats waarderen we de neutrale opstelling van RBO”, zegt Michel Willems, manager Loopbaanontwikkeling van OTIB. “Op de markt voor scholing en  ontwikkeling zijn veel commerciële partijen actief die vanzelfsprekend ook naar hun eigen aanbod toe adviseren. RBO neemt de daadwerkelijke vraag en mogelijkheden van werknemers als vertrekpunt. Daarnaast hebben wij veel baat bij hun proactieve werkwijze. Wij worden gevraagd en ongevraagd geïnformeerd en geadviseerd. Dat houdt ons bij de les.”

Bij de les blijven is heel belangrijk in de technische installatiebranche: voor werkgevers en werknemers, dus ook voor het opleidings- en ontwikkelingsfonds. Nieuwe technologieën doen voortdurend hun intrede en maatschappelijke ontwikkelingen roepen telkens weer nieuwe vragen aan deze sector op. Het lijdt geen twijfel dat de sector perspectiefrijk is en voor werknemers altijd boeiend kan blijven. Maar dat vraagt wel om een permanente investering in kennis en kunde en het besef van de noodzaak daartoe onder werkgevers en werknemers.

Modernste technologieën, middenin de samenleving

“Daar is een belangrijke rol voor ons fonds weggelegd”, vertelt Michel Willems. “Bovendien hebben we de komende jaren te maken met een groeiende vraag naar personeel. Onze missie bestaat er daarom ook uit om de jonge generatie te tonen hoe kansrijk en interessant deze branche is. Tijdens voorlichtingsactiviteiten laten we leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs zien dat zij in de technische installatiebranche met de modernste technologieën zoals apps en slimme meters te maken krijgen. Zo ontdekken zij hoe veelzijdig en dynamisch dit werk is. Je staat middenin de samenleving. Ten onrechte wordt soms gedacht dat een installateur de hele dag in vochtige, donkere kruipruimtes doorbrengt.”

EVC is geen diploma-, maar een loopbaantraject

“Ook voor medewerkers in deze branche groeit de noodzaak om hun loopbaanontwikkeling zelf ter hand te nemen. De tijd dat de werkgever alles voor je regelde en dat je je hele leven bij hetzelfde bedrijf bleef, is voorbij. Vooral oudere werknemers schrikken daar soms van. Wij bieden ondersteuning, onder andere in de vorm van EVC-trajecten. Wij hebben vier EVC-adviseurs ingehuurd, waarvan drie van RBO. Overal in het land bezoeken zij bedrijven om voorlichting te geven. EVC wordt daarbij overigens nadrukkelijk niet opgedrongen. Waar nodig, worden samen met individuele werknemers ook andere opties verkend waarmee een impuls aan de loopbaan kan worden gegeven. Vervolgens zorgt RBO voor het in gang zetten en monitoren van trajecten. Juist omdat zij zo zorgvuldig de vinger aan de pols houden, worden teleurstellingen voorkomen. Veel werkgevers van EVC-deelnemers gaven in 2013 in een EVC-tevredenheidsonderzoek aan dat zij er zonder die begeleiding niet aan begonnen zouden zijn. Wij vinden het belangrijk om bij werknemers te benadrukken dat EVC geen diploma- maar een loopbaantraject is. Een Ervaringscertificaat helpt ze om hun loopbaan verder uit te bouwen. Alles wat zij tot dan toe hebben gedaan, wordt een opstap naar wat zij nog allemaal kunnen gaan doen. Ook voor werkgevers is dat bijzonder nuttige informatie. De laatste jaren zien we steeds vaker dat uitkomsten van EVC-trajecten voor werkgevers aanleiding zijn om hun aanbod te verbreden. Hun werknemers zijn voor meer werkzaamheden inzetbaar dan zij dachten. Een leuke ontwikkeling.”

Individuele loopbaangesprekken in kader van sectorplan

OTIB organiseert al een aantal jaren de workshop ‘Sterk in je Werk’ voor werknemers van 26 tot en met 50 jaar.  Centraal daarin staat de vraag hoe je als werknemer een antwoord kunt geven op de technische en maatschappelijke vragen van morgen. Aan de workshop is een cheque ter waarde van 500 euro verbonden die deelnemers aan scholing kunnen besteden. Dankzij de sectorgelden is de workshop in 2014 en 2015 uitgebreid met een deels door RBO verzorgd onderdeel. Michel Willems: “Workshopdeelnemers kunnen een of twee individuele gesprekken met een ontwikkelcoach voeren. Tijdens het collectieve deel van de workshop krijgen zij allerlei handvatten aangereikt en met de ontwikkelcoach kunnen zij vervolgens hun persoonlijke mogelijkheden en ambities in kaart brengen. De coach biedt een luisterend oor en beantwoordt concrete vragen als: ‘ik werk bij een klein bedrijf waar mijn loopbaankansen beperkt zijn: wat adviseert u mij? ’, ‘waar kan ik me laten scholen op het gebied van zonnepanelen?’ en ‘hoe bespreek ik mijn ambities met mijn werkgever?’.”

Pilot gericht op meerjarenprogramma’s O&O in bedrijven

Een derde traject waar RBO bij betrokken is, heet ‘Samen ontwikkelen’. Het gaat hier om een pilot van drie jaar in de regio Midden-Nederland. “Bij maximaal tien bedrijven zoeken we uit of en hoe wij als OTIB ondersteuning kunnen bieden bij het structureren van loopbaanbegeleiding”, legt Michel Willems uit. “Twee ontwikkelcoaches, van wie één afkomstig van RBO, maken met de werkgevers een inventarisatie van waar zij met hun bedrijf naartoe willen. Vervolgens worden zij gestimuleerd om die ambitie te vertalen naar de loopbaanontwikkeling van werknemers. Een meerjarenplan is de volgende stap. Met dit project kiezen we voor een vernieuwende insteek. We zeggen niet tegen de werkgever: ‘maak een keuze uit ons aanbod’, maar we onderzoeken samen wat de komende jaren nodig is om bedrijfsambities te kunnen realiseren. Dan wordt vanzelf duidelijk wat daarin de rol is van het bedrijf zelf, van OTIB en/of van andere partijen. Afhankelijk van de ervaringen in deze pilot, zullen ontwikkelde methodieken breed beschikbaar komen voor de branche. Wij denken dat deze bedrijfsgerichte aanpak goed past bij onze rol om werknemers en werkgevers weerbaar en wendbaar te houden. RBO levert, zoals gezegd, een ontwikkelcoach en draagt zorg voor de hele projectondersteuning. De pilot verloopt tot nu toe naar wens, de aanpak lijkt goed te werken. Ook hier bewijst RBO zich als een vaste waarde in onze missie.&rdquo

Over OTIB
OTIB is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf. Met bijna 8.000 bedrijven en ruim 120.000 medewerkers is dit een van de grootste branches van Nederland. OTIB wordt gefinancierd vanuit de cao: bedrijven dragen 1 procent van hun loonsom af voor scholing en ontwikkeling. OTIB richt zich met een vraaggericht aanbod op werkgevers en werknemers in de sector. Om werknemers enthousiast en inzetbaar te houden, worden bijvoorbeeld overal in het land workshops ‘Sterk in je Werk’ georganiseerd. Ook doorlopen jaarlijks gemiddeld 200 werknemers een EVC-traject. Om werkgelegenheid te stimuleren en het behoud van vakmanschap te waarborgen, hebben de sociale partners bovendien een sectorplan ontwikkeld dat loopt van 1 mei 2014 tot 1 mei 2016. Jongeren vormen eveneens een belangrijke doelgroep van het fonds. Mede als gevolg van maatschappelijke trends als verduurzaming van woningen en gebouwen en het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en mensen met een beperking neemt de vraag naar technische vaklieden sterk toe de komende jaren. OTIB organiseert uiteenlopende activiteiten om jongeren voor de sector te interesseren, onder andere met de ‘Alles is Techniek Experience’ en een bijdrage aan de jaarlijkse ‘Girls Day’.

Tekst: Touché concept & copy
Foto: Sportphoto Agency